Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma BiK z siedzibą przy ul. Pszczelińska 80, 05-805 Otrębusy przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma BiK z siedzibą przy ul. Pszczelińska 80, 05-805 Otrębusy.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Pszczelińska 80, 05-805 Otrębusy lub drogą e-mailową pod adresem: sklep@bik.waw.pl

2. 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu utrzymywania relacji biznesowej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy BiK (stosownie do artykułu 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jakim jest prawo wysyłania informacji handlowej kontrahentom, zgodnie z art. 16 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej). Informujemy, że podanie nam danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym oraz że nie są Państwo zobowiązani do ich podania.

2.2. Państwa dane osobowe zostały zgromadzone na podstawie dobrowolnego przekazania danych podczas rejestracji przy wejściu na stronę internetową www.bik.waw.pl.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę BiK, o których mowa w pkt 2.1. powyżej polegają na informowaniu i oferowaniu klientom towary i usługi, nawiązania nowych kontaktów biznesowych i zwiększenia sprzedaży oferowanych produktów i usług. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy BiK. Co więcej, przetwarzanie danych jest niezbędne, aby fima BiK mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty.

4. Administrator przechowuje Państwa dane w celu utrzymania relacji biznesowej. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 8 poniżej.

5. Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy BiK, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

6.1. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

6.2. żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

6.3. żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,

6.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

6.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

6.6. przenoszenia Państwa danych osobowych,

6.7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Z praw wskazanych w pkt. 6 powyżej można skorzystać poprzez:

7.1. kontakt e-mailowy pod adresem: sklep@bik.waw.pl

7.2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Pszczelińska 80, 05-805 Otrębusy.

8. Państwa dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

10. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5 powyżej.